Våre trykkeri

Bodø  

trond.olsen@amediatrykk.no
mob 45 05 60 94

tom.sorlundsengen@amediatrykk.no
mob 97686724
Produksjon 959 83 345

havar.vindorum@amediatrykk.no
mob 91308817
Produksjon 63 80 50 78 

espen.gundersen@amediatrykk.no
mob 90822590
Produksjon 959 83 345

leif.gabrielsen@amedia.no
mob 970 14 153

Salg

Inger Ottesen - 916 65 821
inger.ottesen@amediatrykk.no

Øyvind Øygarden -950 92 018
oyvind.oygarden@amedia.no


Felles 

Produksjons-planlegging: planlegging@amediatrykk.no
63 80 50 68

Sidemottak:
repro@amediatrykk.no
63 80 50 78 


Adm. dir. Amedia Trykk

Morten Kringler
morten.kringler@amediatrykk.no